2020

Hotararea 1 -Aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav 2020

Hotararea 2-Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea aplicarii legii 416/2001

Hotararea 3 -Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Musenita

Hotararea 4 -Aprobarea actualizarii inventarului bunurilr care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Musenita

Hotararea 5 -Aprobarea consumului lunar de carburant 

Hotararea 6 -Aprobarea transformarii a doua functii publice vacate de executie 

Hotararea 7 -Aprobarea bugetului local initial pentru anul 2020

Hotararea 8 -Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2019 in anul 2020 

Hotararea 9 -aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Musenita si a contului de executie a bugetelor a ordonatorilor tertiari de credite la 31.12.2019

Hotararea 10 -Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Musenita care vor face parte din comisia de evaluare 

Hotararea 11 -Aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separata

Hotararea 12 -Aprobarea scutirii de la  plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, etc.

Hotararea 13 -Alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 14 -Stabilirea domeniilor, serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

Hotararea 15 – Aprobarea  prestarii de servicii contra cost catre persoanele juridice din sectorul de competenta

Hotararea 16 -Aprobarea vanzarii prin licitatie publica in baza Legii 17/2014

Hotararea 17 -Aprobarea casarii de mijloace fixe si obiecte de inventar din gestiunea comunei Musenita

Hotararea 18 -Acualizarea listei cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, Amenajare iaz  Bainet

Hotararea 19 -Aprobarea transformarii unor functii publice vacante si temporar vacante

Hotararea 20-Inchirierea prin licitatie publica deschisa

Hotararea 21-Indexarea impozitelor si taxelor locale 

Hotararea 22-Aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie

Hotararea 23 – Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor

Hotararea 24 – Aprobarea indreptarii erorii materiale strecurate in cuprinsul HCL 19/2020

Hotararea 25Aprobarea vănzării prin licitatie publica a unor suprafete de teren situate in comuna Musenita, apartinand domeniului privat

Hotararea 26 –

Hotararea 27 –

Hotararea 28 –

Hotararea 29 –

Hotararea 30 –

Hotararea 31 –

Hotararea 32 –

Hotararea 33 –

Hotararea 34 –

Hotararea 36 –

Hotararea 37 –

Hotararea 38-

Hotararea 39 –

Hotararea 40 –

Hotararea 41 –

Hotararea 42 –

Sari la conținut